PRIVACYBELEID

Inleiding 

Bij Clementoni S.p.a. doen we al het mogelijke om de privacy van onze gebruikers te beschermen. We treffen alle daarvoor benodigde maatregelen en streven er voortdurend naar om persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg en vakkundigheid te verwerken. We zijn ons er namelijk sterk van bewust dat alles wat we doen om kinderen en hun spellen en speelgoed draait. 

Om deze reden hebben we maatregelen getroffen voor de verwerking van persoonsgegevens die de veiligheid en geheimhouding van deze gegevens waarborgen in overeenstemming met de geldende wetgeving. 

Dit privacybeleid legt uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verkrijgen van bezoekers van onze website (www.clementoni.com) en hoe en waarom die persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en verwerkt overeenkomstig artikel 13 en 14 van de verordening 2016/679 van de Europese Commissie, die ook wel bekend staat onder de naam GDPR. 

Gegevensbeheerder 

De gegevensbeheerder is CLEMENTONI S.p.A., gevestigd te Recanati, Zona Industriale Fontenoce, btw-nummer 00092380435, hierna "Clementoni" of de "gegevensbeheerder"genoemd. 

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens 

Voor het raadplegen van onze website hoeft u zich niet te registreren en u hoeft daarvoor al evenmin uw persoonsgegevens te verstrekken. 

U dient uw persoonsgegevens alleen te verstrekken als u zich wilt registreren om toegang te krijgen tot specifieke afgeschermde gedeeltes van de website. 

U kunt ook persoonsgegevens verstrekken als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, solliciteert op een van onze vacatures die we publiceren in het gedeelte “Work with us” of een schriftelijk verzoek om hulp of informatie bij onze klantenondersteuning indient. 

Rekening houdende met het bovenstaande verwerkt Clementoni in het kader van het gebruik van zijn website www.clementoni.com de volgende persoonsgegevens: 

 • Het gedeelte "Work with us": persoonlijke informatie, contactgegevens en foto’s van kandidaten, informatie over hun opleiding en arbeidsverleden, de toepasselijkheid van beschermde categorieën en aanvullende gegevens die sollicitanten op vrijwillige basis in hun cv’s verstrekken; 
 • Klantenondersteuning: persoonlijke informatie, contactgegevens, een systeemlog en andere informatie die wordt verstrekt wanneer er een verzoek om hulp of ondersteuning wordt ingediend; 
 • Nieuwsbrief: email-adres, systeemlog. 

Wetmatigheid van de verstrekking van persoonsgegevens 

Wij willen u er graag op wijzen dat het registreren bij onze website, het zoeken van toegang tot een geregistreerde gebruikersaccount voor de website en meer in het algemeen het verstrekken van persoonsgegevens alleen is toegestaan voor gebruikers die minimaal 16 jaar oud zijn. 

Clementoni S.p.A. stelt zich niet aansprakelijk voor gevallen waarin gebruikers onjuiste of misleidende gegevens verstrekken dan wel gegevens van derden (met inbegrip van minderjarigen) verstrekken terwijl zij niet gerechtigd zijn en/of uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen om die te vestrekken en om toestemming te verlenen voor de verwerking daarvan. De gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor dergelijk gedrag. 

Cookies 

Deze website maakt gebruik van bepaalde typen cookies. Voor meer informatie hierover kunt u de uitgebreide kennisgeving inzake ons cookiebeleid raadplegen via de volgende link: https://www.iubenda.com/privacy-policy/38036974/cookie-policy. 

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens 

Op de website www.clementoni.com worden de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerkt: 

 • Het gedeelte "Work with us": voor het verwerken van sollicitaties (doeleinde 1). 
 • Klantenondersteuning: voor het verwerken van verzoeken van klanten en om een juiste afhandeling daarvan te waarborgen (doeleinde 2). 
 • Nieuwsbrieven: voor de verzending via e-mail van (nieuws)berichten, informatie en aanbiedingen en/of marketingcontent (doeleinde 3). 

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens 

Doeleinden 1, 2 en 3: de verwerking van persoonsgegevens geschiedt met de toestemming van de gebruiker (overeenkomstig artikel 6 lid 1 punt a) van de GDPR). Deze toestemming dient voor elk van de afzonderlijke doeleinden te worden verleend. Dit is mogelijk door het invullen van het online formulier dat wordt weergegeven zodra er gegevens dienen te worden verstrekt. 

Gebruikers van de website hebben het recht om hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken. Dit is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens waarvoor toestemming is gegeven voorafgaand de intrekking daarvan. Zie voor nadere informatie over het uitoefenen van het recht op het intrekken van toestemming het gedeelte "De rechten van het gegevenssubject ". 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor de voornoemde doeleinden is geheel optioneel. Indien u weigert om uw persoonsgegevens te verstrekken, geen toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens verleent of uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer van de doeleinden intrekt, zult u niet in staat zijn om de desbetreffende diensten te gebruiken. 

Indien u weigert om een deel van, of al uw persoonsgegevens te verstrekken, zal het daarmee onmogelijk zijn voor Clementoni om uw verzoek voor de levering van diensten gedeeltelijk of volledig in te willigen. Dit maakt het bovendien onmogelijk voor Clementoni om een contractuele relatie met u aan te gaan of die voort te zetten. 

De verstrekking van persoonsgegevens is optioneel, tenzij dit voor andere doeleinden is vereist. 

Er zijn op u in uw hoedanigheid van gegevenssubject geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking van toepassing in de zin van artikel 22 van de GDPR. 

Bewaarperioden voor persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zullen gedurende de volgende perioden worden bewaard: 

 • Het gedeelte "Work with us”: de periode die nodig is voor de werving van kandidaten, met een maximum van twee jaar vanaf het tijdstip waarop de sollicitatie werd verzonden; 
 • Klantenondersteuning: 10 jaar vanaf het sluiten van het ondersteuningsdossier; 
 • Nieuwsbrieven: gedurende de periode dat Clementoni de dienst blijft aanbieden of tot het moment waarop u als gegevenssubject uw toestemming intrekt, waarbij altijd wordt uitgegaan van de periode die of het tijdstip dat het eerst valt. U zult in dat geval een herinnering ontvangen die u informeert over uw recht om u af te melden door op de daartoe bestemde link te klikken. De opslag van persoonsgegevens zal bovendien worden stopgezet na twee jaar van inactiviteit (u hebt geen e-mails geopend, niet op een link geklikt, niet gereageerd enzovoort). 

Na het verstrijken van deze periode zal Clementoni al uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw gebruikersaccount) verwijderen. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt die voor dat doel zijn aangesteld door de gegevensverwerkers (overeenkomstig artikel 28 van de GDPR) die deze gegevens namens Clementoni S.p.A. verwerken. 

Meer in het bijzonder worden de persoonsgegevens die via onze websites worden verwerkt verstrekt aan: 

 • Beesoft.it S.r.l., gevestigd te Via San Giovanni Scafa, 7 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP), Italië (https://www.iubenda.com/privacy-policy/813188/cookie-policy?an=no&s_ck=false), dat Clementoni S.p.A. van ondersteuning voorziet ten aanzien van het beheer van de website; 
 • FiloBlu S.p.A., gevestigd te Santa Maria di Sala (VE), via Caltana 116/C, Italië (https://filoblu.com/it/privacy-policy/), dat Clementoni S.p.A. van ondersteuning voorziet ten aanzien van het beheer van de website; 
 • Zendesk, Inc., gevestigd te 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten, in Europa vertegenwoordigd door Zendesk International Ltd, gevestigd te 1 Grand Parade Dublin 6 D06 R9X8, Ierland (https://www.zendesk.it/company/customers-partners/privacy-policy/), dat de infrastructuur voor de klantenondersteuning ten aanzien van de website beschikbaar stelt; 
 • Overside srl, gevestigd te Via della Repubblica 90 bis, 63822 Porto San Giorgio (FM), Italië, dat technische ondersteuning aanbiedt voor het klantenondersteuningsgedeelte van onze website; 

Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan de volgende categorieën ontvangers: 

 • technische experts en softwarebedrijven die Clementoni in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder van ondersteuning voorzien ten aanzien van de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van de website; 
 • dochterondernemingen van Clementoni, aan Clementoni gelieerde bedrijven of moedermaatschappijen van Clementoni; 
 • bedrijven die hostingdiensten aanbieden voor de verwerkte persoonsgegevens; 
 • bedrijven die de klantenondersteuning die via de website wordt geleverd beheren; 
 • bedrijven die bestellingen beheren voor producten die via de webwinkel op de website worden aangeschaft; 
 • branche-experts en/of advocatenkantoren die Clementoni inschakelt voor het beschermen van zijn rechten en belangen. 

Voor operationele en logistieke doeleinden die verband houden met de hostingdienst kunnen er persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat ze passende beschermingsmechanismen voor persoonsgegevens hanteren overeenkomstig artikel 46 van de GDPR. 

Een volledig overzicht van de gegevensverwerkers en de partijen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens kan worden verkregen door een verzoek daartoe in te dienen via privacy@clementoni.it. 

Beveiligingsmaatregelen 

Persoonsgegevens worden zowel in papieren als elektronische vorm verwerkt. Voor dit doel zullen alle toepasselijke procedures worden gehanteerd voor de bescherming van de geheimhouding, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. 

Uw rechten als gegevenssubject 

Overeenkomstig artikel 13 tot en met 21 van de GDPR en de in dit document uiteengezette voorwaarden bent u in uw hoedanigheid als gegevenssubject gemachtigd om de volgende rechten uit te oefenen: 

 • het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken (zie de gedeeltes "Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens" en "Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens"): 
 • het recht op toegang (u hebt het recht om een bevestiging te ontvangen dat er sprake is geweest van de verwerking van uw persoonsgegevens, om informatie over de verwerkte persoonsgegevens in te winnen en om een kopie daarvan te ontvangen); 
 • het recht op rectificatie (u mag de gegevensbeheerder verzoeken om uw persoonsgegevens bij te werken of te corrigeren); 
 • het recht op het wissen van gegevens (u mag verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen overeenkomstig de omstandigheden en voorwaarden die beschreven zijn in artikel 17 van de GDPR); 
 • het recht op portabiliteit (overeenkomstig de omstandigheden en voorwaarden die beschreven zijn in artikel 20 van de GDPR hebt u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veel gebruikt en machineleesbaar formaat en, voor zover technisch haalbaar, het recht op een onbelemmerde overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere gegevensbeheerder); 
 • het recht op het beperken van de verwerking (u mag verzoeken om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de omstandigheden die zijn beschreven in artikel 18 van de GDPR). In dat geval kunnen de persoonsgegevens door de gegevensbeheerder worden verwerkt voor andere doeleinden dan de opslag met uw toestemming, zoals voor de bescherming van de eigen rechten van Clementoni of die van anderen in juridische procedures of in het publieke belang); 
 • het recht op bezwaar (indien uw persoonsgegevens worden verwerkt in het publieke belang of voor de legitieme doeleinden van de gegevensbeheerder hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwille van redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Als er sprake is van de verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden die verband houden met direct marketing is er geen noodzaak om specifieke redenen op te geven bij het indienen van een bezwaar); 
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Italiaanse Autoriteit voor Gegevensbescherming (www.garanteprivacy.it). 

Uw rechten als gegevenssubject uitoefenen 

Om de voornoemde rechten uit te oefenen, met uitzondering van het recht om een klacht in te dienen bij de Italiaanse Autoriteit voor Gegevensbescherming, kunt u schriftelijk contact opnemen met Clementoni S.p.a. via privacy@clementoni.it. 

De data protection officer 

Clementoni S.p.A. heeft een data protection officer (DPO), oftewel een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld overeenkomstig artikel 37 van de GDPR. 

Indien u in uw hoedanigheid van gegevenssubject vragen hebt of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u schriftelijk contact opnemen met de DPO via privacy@clementoni.it of  

Data Protection Officer 

Clementoni S.p.A. 
Zona Ind.le Fontenoce scn 
62019 Recanati (MC), Italië. 

Wijzigingen van dit privacybeleid 

Clementoni S.p.A. behoudt zich het recht voor om op enig moment wijzigingen aan dit privacybeleid aan te brengen. In dat geval zal het gebruikers van de website van dit feit op de hoogte stellen. Zij hebben het recht om daarop hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens in te trekken. 

Sluiten (esc)

Subscreva a nossa newsletter

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en kom als eerste te weten over de laatste ontwikkelingen in de wereld van Clementoni.

Privacy e cookie policy

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Zoeken

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg.
Nu winkelen